معرفی

مشخصات فردی

امیر امیرآبادی زواره مفرد

نام - نام خانوادگی : امیر   امیرآبادی زواره مفرد

پست الکترونیکی : a_amirabadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاهذشهید بهشتی تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : گروه الکترونیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ۴

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مهندسی پزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

امیر امیرآبادی زواره مفرد
امیر امیرآبادی زواره مفرد

محل خدمت :
    گروه الکترونیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^